Mobirise

Vedtægter

Vedtægter pr. 15. december 2014

§1 Foreningens navn


Foreningen hedder Stevns Fødevarenetværk og har hjemme i Stevns Kommune.

§2 Foreningens formål
Formålet er at skabe et forum for samarbejde om, samt udvikling og markedsføring af lokalt producerede kvalitetsfødevarer.

§3 Medlemmer


stk 1 Stevns Fødevarenetværk er en netværksforening for alle virksomheder, der kan støtte foreningens formål, og som enten allerede er, eller arbejder på at blive, lokal producent eller lokal forhandler af lokale kvalitetsfødevarer.

stk 2 Stevns Fødevarenetværk optager som medlemmer tillige enhver, der kan støtte foreningens formål.
stk 3 For at lette administrationen skal alle medlemmer opgive en funktionel email-adresse, som er den primære kontaktkanal fra foreningen til medlemmerne, f.eks. ved indkaldelse til generalforsamling.
stk 4 Ved foreningens aktiviteter kan det forekomme at der bliver opkrævet et deltagergebyr.
stk 5 Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen
stk 6 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke betaler sit kontingent, når medlemmet er blevet rykket 2 gange, uden at en indbetaling har fundet sted. Bestyrelsen kan også ekskludere et medlem der modarbejder foreningens formål, eller på andet måde obstruerer foreningens aktiviteter. Det ekskluderede medlem kan indklage beslutningen til generalforsamlingen, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen.
Stk 7 Et udtrædende eller ekskluderet medlem har intet krav på tilbagebetaling af kontingent eller andre aktiver af nogen art.
§4 Kontingent
Kontingentet for det kommende år fastsættes på den årlige generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen.
§5 Bestyrelsens 6 medlemmer
stk 1 Til bestyrelsen vælges 5 medlemmer blandt §3, stk 1- medlemmerne på den årlige ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. På lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, og på ulige 3 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 1 eller 2 suppleanter hvert år. Genvalg kan finde sted.
stk 2 Gruppen af medlemmer i h.t. §3 stk 2, som ikke er fødevareproducenter, er repræsenteret i bestyrelsen med et medlem, som vælges hvert år på den ordinære generalforsamling af og blandt alle medlemmer. Genvalg kan finde sted.

stk 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
stk 4 Bestyrelsen varetager foreningens interesser udadtil såvel som indadtil.
§6 Bestyrelsens arbejde
stk 1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
stk 2 Bestyrelsen afholder minimum 3 møder årligt. Formanden eller minimum 2 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til et bestyrelsesmøde.
stk 3 Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, og bestyrelsen holder et protokollat, hvor referater og vedtægter, samt andre nødvendige dokumenter findes i papirform.
stk 4 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på bestyrelsesmøder. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
stk 5 Bestyrelsen kan entrere med en ekstern enhed, f.eks. en selvstændig eller projektansat person, til at bistå med administration i al almindelighed, samt med projektledelse, koordinering, fondsansøgninger og myndighedskontakter i forbindelse med eventuelle konkrete projekter igangsat af bestyrelsen.
§7 Foreningens varemærke
stk. 1 Foreningen administrerer et varemærke der hedder Stevnske Goder.
Stk. 2 Stevnske Goder er et varemærke, som kun stevnske medlemmer af foreningen kan bruge til at sælge deres produkter under, under forudsætning af, at produktet er blevet godkendt til det.
Stk. 3 Et produkt bliver godkendt til at bære varemærket Stevnske Goder ved, at produktet testes for dets kvalitet af en uafhængig komité, efter varemærkets kvalitetsbestemmelser.
Stk. 4 Der vælges en komité af 3-5 folk fra fødevarebranchen, som er kendt for at værne om fødevarekvaliteten, som ikke er medlemmer af foreningen, er lokale producenter eller forhandlere, eller på anden måde er inhabile i bedømmelsen af de produkter, som de skal vurdere kvaliteten af, med henblik på at vurdere om produkterne er kvalificerede til at bære varemærket Stevnske Goder.

Stk. 5 Produkter godkendt til at bære varemærket Stevnske Goder, kan bære dette ved siden af virksomhedens eget navn eller varemærke.

Stk. 6 På hjemmesiden www.stevnskegoder.dk kan man altid se hvilke produkter der er aktuelt er godkendte til at bære varemærket Stevnske Goder.

§8 Generalforsamling
stk 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af november måned.
stk 2 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når halvdelen af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af begrundelse. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen.
stk 3 Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3-5 ugers varsel med email eller brev til foreningens medlemmer, samt annonceres i et lokalt medie. Revideret regnskab samt bestyrelsesberetning skal gøres tilgængeligt for foreningens medlemmer senest 10 dage inden generalforsamlingen.
stk 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
stk 5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmerne
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Fastsættelse af kontingent
Eventuelt
stk 6 Forslag fra medlemmerne, der skal til afstemning, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.
stk 7 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, undtaget dog beslutning om vedtægtsændringer, se §11 Vedtægtsændringer, og om foreningens opløsning, se §12 Opløsning.
stk 8 Hvert medlem har kun en stemme.
stk 9 Afstemning skal finde sted skriftligt såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
stk 10 Afstemning kan ske ved fuldmagt, dog således, at hvert medlem kun kan medbringe 1 fuldmagt.
stk 11 Der vælges 2 revisorer, hver for to år ad gangen. Valget går på skift, således at 1 revisor er på valg hvert år. Der vælges 1 revisorsuppleant. Valget er for 1 år ad gangen.
§9 Regnskab og formue
Stk. 1: Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.
Stk. 2: Overskud eller underskud overføres til det følgende regnskabsår. Overskud kan ikke fordeles blandt medlemmerne
Stk. 3: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer.
§10 Tegning og hæftelse
stk 1 Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan dog meddele prokura til kassereren.
stk 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.
§11 Vedtægtsændringer
Til ændring af nærværende vedtægt kræves
vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger, på hvilken vedtægtsændringen kan ske med 2/3 af de fremmødte stemmer.
§12 Opløsning
stk 1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger, på hvilken opløsningen kan ske med 2/3 af de fremmødte stemmer.

stk 2 Ved foreningens opløsning skal aktiverne anvendes til fremme af foreningens formål. Indbetalte kontingenter tilbagebetales ikke og foreningens aktiver kan ikke uddeles blandt medlemmerne.

§13 Voldgift
stk 1 Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift.
stk 2 Voldgiftsretten skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger en, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. I øvrigt henvises til lov om voldgift.
Således besluttet på stiftende generalforsamling den 1. december 2010
Vedtægtsændringer besluttet på ordinær generalforsamling d. 29. marts 2012
Vedtægtsændringer besluttet på ekstraordinær generalforsamling d. 8. april 2013
Vedtægtsændringer besluttet på ekstraordinær generalforsamling d. 15. december 2014